Visie

Visie

De visie van JeugdPro is dat een kind een uniek persoon is en dat hij/zij wordt beïnvloed door de omgeving. Daarom is het van belang om de omgeving op een goede manier af te stemmen op het kind, ter bevordering van de ontwikkeling. Daarbij zijn ouders expert met betrekking tot hun kind en de belangrijkste personen bij het verdere opgroeien. Ook de school en leeftijdgenoten spelen een belangrijke rol.

In de omgeving van een jeugdige kunnen vragen over de ontwikkeling, opvoeding en begeleiding ontstaan. JeugdPro werkt met kinderen, jongeren, ouders, scholen en anderen die met jeugdigen te maken hebben bij het zoeken naar (nieuwe) oplossingen. Het belangrijkste doel is dat het kind gelukkig en vrolijk is!

Vraag- en oplossingsgericht
JeugdPro vindt zorg op maat erg belangrijk, ieder kind en iedere situatie is immers uniek. Er wordt dan ook vraaggericht, flexibel en oplossingsgericht gewerkt. De eigen vragen en situatie worden als uitgangspunt genomen. Soms is het nodig om de hulpvraag eerst scherper te krijgen, dan kan diagnostisch onderzoek worden ingezet, zoals observatie, intelligentieonderzoek of een screening van de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Als de vraag duidelijk is, wordt er oplossingsgericht toegewerkt naar verbetering en versterking, altijd op maat en passend bij de eigen mogelijkheden en situatie. De flexibiliteit uit zich in het feit dat JeugdPro ambulant (aan huis) werkt en daardoor gemakkelijker inzicht krijgt in wat er speelt en wat voor behandeling er nodig is.
Er wordt eclectisch gewerkt, dat wil zeggen dat verschillende methodieken en behandelvormen kunnen worden gecombineerd tot een passend aanbod. Voorbeelden zijn methodieken gericht op angst of zelfbeeld, maar ook aspecten uit de cognitieve gedragstherapie worden ingezet. Tevens wordt systemisch gewerkt, een orthopedagoog kijkt vanuit een totaalbeeld naar gezinnen. Niet alleen kind-eigenschappen (zoals de leeftijd en intelligentie) maar ook de omgeving (zoals het gezin, de school en de woonomgeving) spelen een rol in het geheel. Alles beïnvloed elkaar en moet dan ook worden meegenomen in het aanbod.
Doel is dat de ontwikkeling, het psychisch en emotioneel welbevinden en het gedrag van het kind verbetert en dat een ieder zich weer vanuit de eigen kracht en met plezier kan richten op een fijne gezinssituatie.