Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Toestemmingsverklaring
Als je tijdens of na het intakegesprek besluit dat je graag verder wilt met JeugdPro, dien je een toestemmingsverklaring te tekenen. Met deze verklaring wordt toestemming gegeven voor het verlenen van de gevraagde hulp en wordt akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden.

Factuur en betaling
De factuur wordt gericht aan de ouders en/of verzorgers (wettelijke vertegenwoordigers) van de cliënt (de jeugdige). Als er sprake is van vergoeding door de gemeente, wordt de factuur rechtstreeks naar de betreffende gemeente verstuurd. De betalingstermijn bedraagt in principe 14 dagen vanaf de factuurdatum (weergegeven op de factuur). De betaling kan via een bankoverschrijving geschieden. Na het verstrijken van de betalingstermijn volgt een herinnering. Indien deze niet wordt betaald, opnieuw binnen 14 dagen, wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van degene aan wie de factuur is gericht.

In principe worden de facturen maandelijks verstuurd. In sommige gevallen, of wanneer er sprake is van onderzoek, geldt een andere termijn. JeugdPro is niet verantwoordelijk voor de beslissing van de gemeente of zorgverzekeraar om de kosten al dan niet te vergoeden.

Telefonisch contact en mailcontact is gratis, als het gaat om kort overleg of het maken van een afspraak. Extra afspraken met andere betrokkenen (in overleg gemaakt), bijvoorbeeld de school, worden tevens in rekening gebracht. Wederom geldt dan dat telefonisch- en mailcontact bij een kort overleg of het maken van een afspraak, gratis is.

Annuleren afspraak
Een gemaakte afspraak kan tot 24 uur van te voren zonder kosten worden afgezegd. Zonder tijdig bericht van verhindering wordt het reguliere tarief in rekening gebracht en deze te laat afgezegde afspraak komt dan niet voor vergoeding door gemeente in aanmerking.

Crisis
Als er sprake is van crisis, kunt u contact opnemen met Spoedeisende Zorg van Jeugdbescherming Gelderland, via telefoonnummer 0800 99 555 99.  U kunt ook contact opnemen met de eigen huisarts (of buiten openingstijden met de huisartsenpost), zij kunnen u in contact brengen met de crisisdienst jeugd.

Waarneming
Bij langdurige afwezigheid van de orthopedagoog, bijvoorbeeld i.v.m. ziekte, wordt tijdig contact opgenomen en wordt besproken wie de waarneming op zich zal nemen.

Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen
Naast de voorwaarden van JeugdPro worden de Algemene Voorwaarden van Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) gehanteerd. De NVO is de landelijke vereniging van academisch opgeleide pedagogen en onderwijskundigen. De orthopedagoog van JeugdPro, Lieke Cornelissen, is lid van de NVO. Op de website van de NVO vind je meer informatie.

Klachtenprocedure
Wanneer je niet tevreden bent, een vraag of een klacht hebt over de begeleiding, verslaglegging of procedure, dan is de eigenaar van JeugdPro, Lieke Cornelissen, het eerste aanspreekpunt. JeugdPro staat open voor alle feedback en wil graag dat je tevreden bent. Er zal zo goed mogelijk worden getracht de klacht naar tevredenheid af te wikkelen.

Mocht je niet tevreden zijn over de afwikkeling van de klacht door JeugdPro, dan kun je overwegen een klacht in te dienen. JeugdPro is aangesloten bij de klachtenregeling van Klachtenportaal Zorg. In de Klachtenprocedure is meer informatie te vinden.

Omdat de orthopedagoog van JeugdPro lid is van de NVO, is het ook mogelijk een klacht in te dienen bij de NVO. Raadpleeg hiervoor de website van de NVO.

Jaarlijks schrijft JeugdPro een klachtenjaarverslag, om de klachten inzichtelijk te maken. Zoals in het Klachtenjaarverslag 2019 te lezen is, heeft JeugdPro in 2019 geen klachten ontvangen. Dit was tevens het geval in de jaren hiervoor.

Privacy Policy 
JeugdPro vindt het erg belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens, deze worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Tevens houdt JeugdPro zich aan de eisen van Wet algemene verordening gegevensbescherming. In onze Privacy Policy en het AVG Verwerkingsregister is te lezen hoe JeugdPro omgaat met persoonsgegevens. Hierbij worden ook de afspraken in het Manifest privacybescherming jeugdhulp in acht genomen.